Yeti

343 teksty – auto­rem jest Yeti.

Czy nor­malnym jest, że człowiek smut­ny i sa­mot­ny sta­je się szczęśli­wy wte­dy gdy jest wol­ny i nikt nie dos­trze­ga je­go smut­ku i samotności? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 lipca 2013, 00:01

Rządy, kon­flik­ty, miłość... Kiedy jes­tem smut­ny wszys­tko mnie omija. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 czerwca 2013, 22:10

Jes­tem fa­cetem od­dającym krew, mo­tocyk­listą, dawcą szpi­ku kos­tne­go i narządów, za­dek­la­rowa­nym ateistą w ka­tolic­kiej rodzi­nie, nie boję się le­karzy w tym den­tystów... Jed­nak kiedy chcę po­dejść i pop­ro­sić o nu­mer ko­bietę w której się pod­kochuję, staję się chłop­cem stojącym w środ­ku ciem­ne­go la­su nap­rze­ciw wygłod­niałego wil­ka... Pot­ra­fię nierucho­mo pat­rzeć się w te piękne oczy lub od­wrócić się i uciec z krzykiem. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 czerwca 2013, 22:25

Nadzieja to dziw­na is­to­ta. Przychodzi tak łat­wo i znikąd, ale poz­być się jej to jak od­ciąć palec. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 13 maja 2013, 20:47

Sa­mot­ność roz­piera. Tym bar­dziej. Im bliżej są ludzie. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 25 stycznia 2013, 23:06

Dziw­nie jest mieć nadzieję, a nie widzieć sensu. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 stycznia 2013, 19:53

Ruszaj­my krętą drogą w pros­te życie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 stycznia 2013, 23:52

Chciałbym być uczci­wym po­lity­kiem, ale jest pe­wien problem.
Choćbym był uczci­wy i czys­ty jak łza, i tak wszys­cy mnie ob­rzucą błotem (bo jes­tem politykiem). 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 listopada 2012, 22:12

Żyje­my w cza­sach woj­ny, tyl­ko wro­ga nikt nie zna. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 października 2012, 18:29

Następnym ra­zem zas­tanów się dlacze­go (ale tak nap­rawdę) ub­liżasz, ra­nisz, krzyczysz. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 października 2012, 22:48

Yeti

Wróciły dawne przemyślenia... Brak szczęśliwego roztargnienia... PS. Zdjęcie w profilu jest mojego autorstwa. Tak więc posiadam prawa autorskie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Yeti

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność